మనసేమో చెప్పినమాటే వినదు...

మనసేమో చెప్పినమాటే వినదు అది ఏమో ఇవాళా
పెదవుల్లో దాచినవసలే అనదు నిను చూస్తూ ఈ జాడ
ఏ మాయ చేశావో ఏ మత్తు జల్లావో
ఆ కలలు కోరికలు వయస్సులో
ఓ నిమిషం నిట్టూర్పూ ఓ నిమిషం మైమరపు
అదేమిటో ఈ కధేమిటో

అధరం మధురం నయనం మధురం
వచనం మధురం చలనం మధురం
స్రీ మధురాధిపతికి సర్వం మధురం