శ్రీలు పొంగిన జీవ గడ్డై...

శ్రీలు పొంగిన జీవ గడ్డై..
పాలు పారిన భాగ్య సీమై.. ||శ్రీలు||
రాలినది ఈ భరత ఖండము..
భక్తి పాడర తమ్ముడా.. ||రాలినది|| ||శ్రీలు||

చరణం

దేశగర్వము కీర్తి చెందగ..
దేశచరితము తేజరిల్లగ....
దేశం మరచిన ధీర పురుషుల..
తెలిసి పాడర తమ్ముడా.. ||దేశం|| ||శ్రీలు|| ||2||