ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం అది ఏదో చెప్పలేనంది ఈ వైనం

ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం అది ఏదో చెప్పలేనంది ఈ వైనం
కలత పడుతుందే లో లో న కసురుకుంటోందే నాపైన
తన గుబులు నేను నా దిగిలు తాను
కొంచమైనా పంచుకుంటే తీరిపోతుందేమో భారం
ఏదో ఏదో ఏదో ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం అది ఏదో చెప్పలేనంది ఈ వైనం
పచ్చగా ఉన్న పూతోట నచ్చడం లేదే ఈ పూట
మెచ్చుకుంటున్నా ఊరంతా గిచ్చినట్టుందే నన్నంతా ||పచ్చగా||
ఉండలేను నెమ్మదిగా ఎందుకంటే తెలియదుగా ||2||
తప్పటడుగో తప్పు అనుకో తప్పదే తప్పుకు పోడం తక్షణం
అంటూ పట్టుపడుతుందీ ఆరాటం పదమంటూ నెట్టుకెలుతుందీ నను సైతం