ఎంతవరకూ.. ఎందుకొరకు.. ఇంత పరుగూ అని అడక్కూ..

ఎంతవరకూ.. ఎందుకొరకు.. ఇంత పరుగూ అని అడక్కూ..
గమనమే నీ గమ్యమైతే బాటలోనే బ్రతుకు దొరుకూ..
ప్రశ్నలోనే బదులు వుందే గుర్తు పట్టే గుండె నడుగూ..
ప్రపంచం నీలో వున్నదని చెప్పేదాక ఆ నిజం తెలుసుకోవా..
తెలిస్తే ప్రతీ చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకొని పలకరించుకోవా.. ||ఎంతవరకూ||

చరణం 1

కనపడే ఎన్నెన్ని కెరటాలూ.. కలగలిపి సముద్రం అంటారు..
అడగరే ఒకొక్క అల పేరూ ఊ ఊ..
మనకిలా ఎదురైన ప్రతివారు.. మనిషనే సంద్రాన కెరటాలు..
పలకరే మనిషి అంటె ఎవరూ ఊ ఊ..
సరిగా చూస్తున్నదా నీ మది గదిలో నువ్వే కదా వున్నది..
చుట్టు అద్దాలలో విడి విడి రూపాలు నువ్వు కాదంటున్నది..
నీ వూపిరిలో లేదా.. గాలి వెలుతురు
నీ చూపుల్లో లేదా.. మన్ను మిన్ను
నీరు అన్నీ కలిపితె నువ్వే కాదా.. కాదా.. ||ప్రపంచం||

చరణం 2

మనసులో నీవైన భావాలే.. బయట కనిపిస్తాయి దృశ్యాలే..
నీడలూ నిజాల సాక్ష్యాలే.. ఈ.. ఈ..
శత్రువులు నీలోని లోపాలే.. స్నేహితులు నీకున్న ఇష్టాలే..
ఋతువులు నీ భావ చిత్రాలే.. ఈ.. ఈ
ఎదురైన మందహాసం నీలోని చెలిమి కోసం..
మోసం రోషం ద్వేషం నీ మకిలీ మదికీ భాష్యం..
పుటక చావూ రెండే రెండు.. నీకవి సొంతం కావు.. పోనీ..
జీవితకాలం నీదే నేస్తం.. రంగులు ఏం వేస్తావో కానీ..
తారరరరె తారరరరె తరరరరె తారరరె.. తారరరరె తారరరరె తరరెరా తారరరె.. తారరరరె తారరరరె తరరెరా తారరరరె