చేరి యశోదకు శిశువితడు

చేరి యశోదకు శిశువితడు ||2||
ధారుని బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడూ
చేరి యశోదకు శిశువితడు ధారుని బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడూ
సొలసి చూచినను సూర్య చంద్రులను నళినగ చల్లెడు లక్ష్మణుడు ||సొలసి||
నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల ||3||
కలిగించు సురల ఘనివో ఈతడు ||2|| ||చేరి||