పలికే గోరింకా.. చూడవె నా వంకా...

పలికే గోరింకా.. చూడవె నా వంకా ఇక వినుకో నా మది కోరికా
అహ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా ||నేడే||
రేపటి స్వప్నాన్ని నేనెట్టా నమ్మేది నే నాటితె రోజా నేడే పూయునే

చరణం 1

పగలే ఇక వెన్నెలా... ఆ.. పగలే ఇక వెన్నెలా వస్తే.. పాపమా
రేయిలో హరివిల్లే వస్తే నేరమా
బదులివ్ ఇవ్ ఇవ్ మదిలో జివ్ జివ్ జివ్ ||2||
కొంచం ఆశ కొన్ని కలలు కలిసుండేదే జీవితం
నూరు కలలను చూచినచో ఆరు కలలు ఫలియించు
కలలే.. ఏ.. దరిచేరవా..

చరణం 2

నా పేరే పాటగా... ఆ.. నా పేరే పాటగా కోయిలే.. పాడనీ
నే కోరినట్టుగా పరువం మారనీ
భరతం తం తం మదిలో తం తోం ధిం ||2||
చిరుగాలి కొంచెం వచ్చి నా మోమంతా నిమరనీ
రేపు అన్నది దేవునికి నేడు అన్నది మనుషులకు
బ్రతుకే.. ఏ.. బతికేందుకు..