ప్యార్ కర్నా సీఖోనా పారిపోతే పరువేనా

ప్యార్ కర్నా సీఖోనా పారిపోతే పరువేనా
కోరుకుంటే ఏదైనా నే.. కాదంటానా
యా ఖుదా జర దేఖోనా దూకుతున్నది పైపైన
దిక్కు తోచక ఛస్తున్నా ఏం జోరే జాణ
పుట్టుకొచ్చే పిచ్చి నువ్వు నచ్చి
పట్టుకొచ్చా మెచ్చి పంచుకోవే లవ్ రుచి
పట్టపగలే వచ్చి బరితెగించి
పచ్చి వగలే తెచ్చి వెంట రాకె కొంటెగా కవ్వించి ||ప్యార్ కర్నా||

చరణం 1

ఒంటరి ఈడు కదా తుంటరి తొందర ఉండదా
ఎందుకు ఈ పరదా తగునా
అందుకు ఆడ జత తప్పక అవసరమే కదా
నువ్వది కాదు కదా అవునా
ఇంతలేసి కళ్ళు మొత్తం కట్టి వేసుకు కూర్చున్నావా
నన్ను చూస్తే కొంచెమైనా గుండె తడబడకుంటుందా
బాప్ రే బాప్ తెగ బెదిరానే నమ్మవేం చెబుతున్నా
గాభరా పడుతున్నానే చాలదా పులి కూనా ||ప్యార్ కర్నా||

చరణం 2

దక్కిన చుక్కనిలా తక్కువ చేయకు ఇంతలా
మక్కువ దాచకలా మదిలో కమ్ముకు రాకే ఇలా
తిమ్మిరి పెంచకె వింతగా గమ్మున ఉండవెలా తెరలో
ఆశపడితే దాగుతుందా రాచకార్యం ఇన్నాళ్ళుంటే
మూతపెడితే దాగుతుందా చాలు రాదది జోకొడితే
క్యా కరే నాకేం దారి నౌకరీ పోతుంటే
పోకిరి వైఖరి చాలే ఛోకిరి వదిలెయ్‌వే ||ప్యార్ కర్నా|| ||పుట్టుకొచ్చే||