ఏ కులము నీదంటే.. గోకులము నవ్వింది

ఏ కులము నీదంటే.. గోకులము నవ్వింది
మాధవుడు యాదవుడు మా కులమేలెమ్మంది

చరణం 1

ఏడు వర్ణాలు కలిసి ఇంద్రధనసౌతాది
అన్నీ వర్ణాలకు ఒకటే ఇహము పరముంటాది ||ఏ కులము||

చరణం 2

ఆదినుంచి ఆకాశం మూగది
అనాదిగా తల్లి ధరణి మూగది
నడుమ వచ్చి ఉరుముతాయి మబ్బులు
ఈ నడమంత్రపు మనుషులకే మాటలు
ఇన్ని మాటలు ||ఏ కులము||